Algemene voorwaarden

ACTIEVOORWAARDEN

Algemene spelvoorwaarden

Emmi CAFFÈ LATTE Verschillende Prijzen Actie

Algemeen

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Emmi CAFFÈ LATTE Verschillende prijzen Actie” die georganiseerd wordt door Emmi Benelux B.V. (hierna: de Organisator).
2.       Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met de voorwaarden.
3.       Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via win.emmcl.be

Deelname en mechanisme ‘Emmi CAFFÈ LATTE Verschillende prijzen Actie’

4.       Deze actie loopt in België van 1 maart 2021 tot en met 1 november 2021 (de actieperiode).
5.       Deelname aan de actie geschiedt via aankoop van een cup Emmi CAFFÈ LATTE.
6.       De wijze van deelname aan deze actie is als volgt:
A.      Ga naar win.emmicl.be
B.      Schrijf je in voor onze online nieuwsbrief gedurende actieperiode.
C. Voer vervolgens zowel de algemene als schiftingsvraag in
D.      Bij winst zal er contact worden opgenomen door de Organisator via het opgegeven mailadres.
7.    De prijs kan niet (geheel of gedeeltelijk) worden ingewisseld voor andere diensten of producten.
8.    Er kan meerdere keren worden deelgenomen aan de actie, maar per persoon kan er slechts één keer een deel van de jackpot gewonnen worden.
9.    Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de consumentenservice van de Organisator.
Te bereiken via het telefoonnummer: +31 344 744 400 of via info.nl@emmi.com

Voorwaarden voor deelname

10.    De minimale leeftijd voor zelfstandige deelname aan deze actie is 18 jaar. Deelname van minderjarigen aan deze actie wordt nadrukkelijk uitgesloten.
11.    Deelname is uitgesloten voor (A) eenieder die niet woonachtig is in België, (B) de medewerkers van Emmi Benelux B.V. of enige gelieerde entiteit, en (C) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de actie betrokken is.
12.    De organisator behoudt zich het recht voor om (potentiële) deelnemers en inzendingen te weigeren en van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld in het geval van onjuiste of onvolledige informatie en of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met bepalingen van deze actievoorwaarden.

Aansprakelijkheid
13.    De Organisator en ingeschakelde hulppersonen of derden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit deelname aan de actie.
14.    De Organisator is niet aansprakelijk voor eventuele druk-, typ- of zetfouten.

Privacy

15.    De door de deelnemer verstrekte (contact)gegevens worden door de Organisator uitsluitend gebruikt voor de actie en daaruit voortvloeiende promoties, één en ander conform de geldende wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
16.    De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
17.    In overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens deelt Organisator aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Organisator als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van Organisator. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van communicatie met de deelnemers over de Actie en het opsturen van het gepersonaliseerd label.
18.    Organisator deelt aan de deelnemers mede dat persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan een andere partij dan Organisator of een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de Organisator Groep (dat zich mogelijk buiten de Europese Unie bevindt) of enig ander bedrijf dat geen verwerkersrelatie heeft met Organisator, en uitsluitend zullen worden doorgegeven ten behoeve van het in stand houden van de genoemde contractuele relatie.
19.    Organisator bewaart persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift dat mogelijk aan Organisator de verplichting oplegt om de gegevens voor een langere periode te bewaren.
20.    Organisator informeert deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot Organisator, aan het adres dat aan het begin van het contract staat vermeld.
21.    Organisator informeert deelnemers over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Slotbepalingen

22.    De prijzen worden door een derde partij (Towel Media BV) namens de Organisator overhandigd aan de winnaars. De verschuldigde kansspelbelasting ingevolge de wet op de Kansspelbelasting is voor rekening van de Organisator.
23.    In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de actie kan de deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Emmi Benelux B.V., telefonisch of via email.
24.    Op deze actie, deze actievoorwaarden en alle met deze actie verband houdende geschillen is het Belgisch recht van toepassing. De Organisator handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.